Krátce o sdruženích

Bobříkov

Vznikl jako občanské sdružení v létě 2013 a od nového roku 2014 je Bobříkov zapsaný spolek. Usilujeme o rozvoj všestrannosti dětí v daném prostředí, motivujeme a vyvíjíme aktivity vedoucí ke kolektivnímu chování, přátelství a spokojenosti účastníků. Samostatně či ve spolupráci s dalšími subjekty organizujeme akce zájmové, přírodovědné a kulturní. Pořádáme akce pro děti vždy s pedagogickým dozorem, dodržujeme hygienické a bezpečnostní normy vydané pro práci s dětmi a průběžně si doplňujeme nové vzdělávací metody pro práci s dětmi. Garantujeme důvěru, spolehlivost a otevřenost.
Proč Bobříkov? Vize, sen, nadšení uskutečnit dům dětí v krásné přírodě, třeba právě na Berounsku, které je jedno z nejhezčích míst v republice. Dům určený dětem pro jejich aktivní využití volného času. Knihovna, tělocvična, klubovna, prodejna s potřebami pro tvoření, zájmové kroužky… Celoroční provoz aktivního programu dětí. Více na www.bobrikov.cz

Dva ušáci.cz

Datum vzniku sdružení se datuje listopadem roku 2011 lidmi, kteří společně 15 let jezdili na letní tábory a kde pro děti a mládež v jiném dětském sdružení. hlavní náplní našeho sdružení je
práce s dětmi v období prázdnin.Pořádání letních táborů je vždy završením celoroční práce. Dalšími velkými aktivitami jsou pobyty na horách a před vánoční akce. V sdružení jsou děti z Prahy a jejího blízkého okolí. Letních táborů se mimo jiné účastní i děti z Dětských domovů. Pokud chcete někdo poznat jak to na našich akcích vypadá podívejte se na naše webové stránky www.dvausaci.cz které se snažíme neustále zlepšovat. A co u nás nenajdete? NUDU.

E.V.A., o.s.

nabízí výchovně vzdělávací činnost pro děti, mládež a dospělé v jejich volném čase, zejména kroužky, víkendové akce a tábory. Aktivity jsou převážně pořádány pro děti od 5 do 15 let se zájmem o kreslení a malování.

Harmonic World (Harmonický svět)

Svět může být harmonický, pouze pokud žije v harmonii každý jednotlivec. Naší misí je proto podporovat mladé lidi v jejich osobním rozvoji, učit je respektu k sobě samým, ostatním lidem, prostředí, ve kterém žijí, a budovat vzájemné porozumění a spolupráci. Účastníky našich projektů jsou mladí lidé z nejrůznějších zemí. Todo multikulturní prostředí napomáhá tomu, aby se oprostili od předsudků, které chovají k jiným kulturám či národům, aby se odstranila xenofobie, separatismus, rasismus a další formy diskriminace.
Aktivity jsou zaměřeny na zdravý, udržitelný životní styl a podněcují neustálou komunikaci mezi účastníky a jejich vzájemnou pomoc. Jsou koncipovány tak, aby rozvíjely kreativitu a kritické myšlení účastníků a jejich dovednosti. Workshopy jsou vedeny zkušenými profesionály a pokrývají oblasti jako zdravá výživa a pohyb, komunikace, řešení konfliktních situací, globální i lokální problémy a jejich možná řešení, neurolingvistické programování, první pomoc, minority, řeč těla, fotografování, rozvoj kreativity pomocí umění, návštěva ekologické farmy a další.

Klub Domino, Dětská tisková agentura

Občanské sdružení Klub Domino, Dětská tisková agentura vzniklo v roce 1992.
Naším cílem není vychovávat z dětí budoucí redaktory. Ten, kdo se nestydí, je schopen se přesně vyjadřovat, dokáže formulovat otázku a srozumitelně vysvětlit svůj názor má mnohem větší šance na uplatnění v kterémkoli oboru. My učíme děti, ale zároveň se učíme od nich. Legitimací do DTA není jednička z češtiny, ale chuť poznávat vše kolem sebe.
Provozujeme první dětské internetové Rádio Domino (www.radiodomino.cz) a vydáváme dětské internetové Malé (ale naše) noviny (www.dta.cz).
Kromě kroužků pro děti se zájmem o psané a mluvené slovo pořádáme od roku 1992 anketu, ve které mají žáci základních a středních škol možnost navrhnout své pedagogy na titul Zlatý Ámos, nejoblíbenější učitel České republiky (www.zlatyamos.cz).
Od roku 2004 organizujeme konkurzy do dětské vesmírné posádky nazvané Expedice MARS (www.expedicemars.eu). Výherci absolvují výcvik a simulovaný let do vesmíru v Evropském vesmírném centru v Belgii.
V roce 2004 přijal záštitu nad činností DTA Český výbor pro UNICEF. DTA je nositelem mimořádné novinářské ceny Ferdinanda Peroutky 2004. DTA byla v roce 2009 za Expedici Mars oceněna na světovém kongresu kosmonautů Medailí Alexeje Leonova. DTA je organizací uznanou MŠMT ČR pro práci s dětmi a mládeží.

Kondor – skupina Čtrnáctka

se dlouhodobě orientuje na výchovu dětí a dospívajících a v současné době ji tvoří 7 dětských oddílů a 4 oddíly pro dospívající a dospělé. Skupina je základním článkem organizace KONDOR. Zaměření je různorodé, ale vždy je kladen důraz na dlouhodobý výchovný program, který je realizován na týdenních schůzkách v klubovně nebo na jiných místech, dále pak na mnoha víkendových výpravách a především na letních táborech.

Skupina se aktivně snaží podporovat komunikaci a předávání zkušeností mezi jednotlivými oddíly a udržovat společné hodnoty, cíle a svou specifickou kulturu. Pořádá proto různá pracovní setkání vedoucích, společně spravuje skupinovou chatu a každý rok organizuje několik celoskupinových setkání pro dospělé i děti, například cyklistický závod, společné hry po Praze či velikonoční táboření v indiánských týpí. Nejvýznamnější kulturní událostí Čtrnáctky je divadelní festival, pořádaný každé dva roky, kde společně vystupují se svými autorskými představeními dětské oddíly, kluby mládeže a dospělých i pozvaní amatérští divadelníci z jiných organizací, a které se pravidelně stává příležitostí pro setkání současných členů skupiny všeho věku s rodiči dětí, přáteli či bývalými členy, kteří často zachovávají skupině přízeň.
Vedení skupiny klade důraz na vzdělávání vedoucích a instruktorů, což je realizováno pomocí několika úrovní školení (kurz první pomoci ZDrSEM, kurz pro hlavní vedoucí táborů, školení instruktorů, kvalifikace vedoucích a v neposlední řadě každoroční prozkušování všech vedoucích a instruktorů v oblasti zdravovědy a bezpečnosti práce s dětmi). 
Všichni vedoucí a instruktoři se snaží vytvářet takové prostředí, které dětem umožní smysluplně naplnit jejich volný čas a přitom si ještě užít mnoho her, zábavy, zážitků ale i kamarádství a radosti z nově poznaných a naučených dovedností.

Kondor – skupina Modřanská trojka

jde ve stopách svých zakladatelů, a tak se snaží o aktivní a účelné trávení volného času dětí a mládeže, zejména ze sídlištní zástavby městské části Praha 12. Poslední dobou na akce Modřanské trojky jezdí více dětí i z jiných částí Prahy.
Skupina ke své práci s dětmi a mládeží využívá zážitkovou pedagogiku a peer prvek. Schůzky se od září konají 1x týdně a o víkendech, minimálně jednou měsíčně, vyrážíme za svými výpravami mimo hlavní město Prahu, o jarních prázdninách trávíme jeden týden na horách, o letních prázdninách dva týdny na táboře pod stany.

Občanské sdružení Modré lvíče

sdružuje osoby, které se zcela bezplatně a ve svém volném čase aktivně podílejí, organizují a spolupořádají sportovní, zájmové a další aktivity, které mají za cíl podpořit děti ke kladnému vztahu ke sportu a k přírodě. Členy sdružení jsou studenti pedagogických fakult, dobrovolníci a všichni, kteří se chtějí zcela bezplatně podílet na cílech sdružení. Členství ve sdružení Modré lvíče je dobrovolné. Členem se může stát každý, kdo o to projeví zájem a zároveň souhlasí a aktivně se podílí na hlavních aktivitách sdružení.

Rada rodičů Mohylová

existuje při škole již více než deset let. V současné době se díky dobré spolupráci s učiteli, vedením a celým technickým zázemím školy  rozeběhlo několik společných projektů, jež napomáhají vzniku nového pojetí školy jako místa pro vzdělávání, ale i pro setkávání se a sbližování. Znamená to, že škola nejen pracuje na velmi dobrém systému vzdělávání svých svěřenců, ale zároveň buduje něco, co bychom mohli nazvat komunitním centrem.
Pořádáme tábory, kroužky, dílny a výstavy (vánoční, velikonoční), více na adrese http://www.zsmohylova.cz/radarodicu
nebo http://www.zsmohylova.cz/radarodicu/tabor_leto.htm

Rodinné centrum Kolovraty MACEK o.s.

je organizace, která je složená z maminek a tatínků převážně žijících v Kolovratech. Přejeme si vytvořit příjemný prostor, kde by se mohli vzájemně setkávat rodiče a jejich děti, pomáhat maminkám při překonávání sociální izolace a v neposlední řadě umožnit rodičům z Kolovrat a okolí vzájemně se společensky i neformálně stýkat, vzdělávat se a využívat vlastních schopností či znalostí. Stejně tak vymýšlet pro děti předškolní i školní různé aktivity pro trávení volného času.

Napsat komentář